New Research New Research

回到完整页面
«返回

内容

Continuous Microwire Patterns Dominated byControllable Rupture of Liquid Films. Small.2012, 12, DOI: 10.1002/smll.201202515.

Continuous Microwire Patterns Dominated byControllable Rupture of Liquid Films. Zhiqing Xin, Bin Su, Jianjun Wang, Xingye Zhang, Zhiliang Zhang,Mengmeng Deng, Yanlin Song,  and Lei Jiang, Small.2012, 12, DOI: 10.1002/smll.201202515. (IF=8.349)